Palm & Partners målsättning är en bra arbetsmiljö, såväl fysiskt, psykiskt som ur ett socialt perspektiv.

En bra dag på arbetet innebär för oss en balans mellan arbetets krav och individens resurser. Vi strävar efter en god psykosocial arbetsmiljö som handlar om möjligheterna till ett stimulerande arbete, personlig utveckling och psykosocial hälsa. 

Vi sätter säkerheten först genom att ha god kunskap om tillämpliga arbetsmiljölagstiftningar och föreskrifter. Det är vår strävan att ständigt förbättra arbetsmiljön och därmed skapa stimulans och trivsel för alla medarbetare. Detta för att förhindra arbetsskador, minska arbetsrelaterad sjukfrånvaro ock så tidigt som möjligt aktivt arbeta med rehabilitering.

Vi skapar en bra grund för god arbetsmiljö genom en medvetenhet bland alla medarbetare om hur man som människa uppträder mot andra.

Miljöfrågor skall vara en viktig del i vårt arbete. Vi skall sträva efter att förebygga negativ påverkan på miljön och vår målsättning skall vara att ständigt förbättra vår miljöpåverkan. Vi skall följa tillämpade lagar, föreskrifter och andra krav som vi är berörda av. Vi skall bestämma miljömål på de miljöaspekter som är betydande och som vi har teknisk eller ekonomiska möjligheter att påverka.

Vi har valt att endast köpa in el till Palm & Partners som är märkt Bra Miljöval.

Bra Miljöval drivs av Naturskyddsföreningen och är den enda märkningen i Sverige som bedrivs av en miljöorganisation. Märkningen har bland annat inneburit att naturliga vattenflöden värnats och att vattenkraftsverk miljöanpassats. Märkningen har också lett till att den miljöfarliga tensiden LAS i princip har försvunnit från svenska tvättmedel, vilket är unikt i världen. Det känns bra och självklart för oss att välja el som innebär så lite påverkan på miljön som möjligt.

Vi erbjuder

Anpassade tjänster inom bemanning och rekrytering. Vi ser till att kunden får rätt kompetens i rätt tid och att det alltid skall vara med god lönsamhet för båda parter för att säkerställa ett långsiktigt partner förhållande med våra kunder.

Arbetssätt

Vi står för Expertis, Engagemang och Resultat. Våra konsulter, konsultchefer och HR-specialister är våra viktigaste tillgångar. Det är deras expertis och engagemang som avgör om vi når upp till kundernas förväntningar. Vi ser introduktion, individuell uppföljning, medarbetarsamtal och kompetensutveckling som en central del i vårt arbete mot förbättring och utveckling.

Kvalitetssäkring

Vi ska ständigt arbeta för att utveckla vårt verksamhetssystem efter företagets och kundernas önskemål och krav. Vi jobbar ständigt med förbättringar och korrigerande åtgärder som löpande tas fram genom rapportering, revisioner och kund- och medarbetarundersökningar.

Genom att ständigt arbeta mot att förbättra verksamhetssystemet anpassar vi verksamheten så att vi kan öka kundtillfredsställelsen.

Vi är certifierade enligt ISO 9001, ISO 14001 och OHSAS 18001. Det innebär att vi följer lagar och arbetar enligt de utarbetade policys som du kan läsa om här nedanför.